Praktisk om bisættelse og begravelse

 

Af jord er du kommet...Til jord skal du blive

Dødsfald
Anmodning om begravelse og/eller bisættelse meddeles af nærmeste pårørende (ofte gennem et bedemandsfirma) til præsten eller kirkekontoret i afdødes bopælssogn senest to dage efter dødsfaldet.

Ved en kirkelig begravelse aftaler de pårørende og en præst tidspunkt for samtale og handlingen, der enten kan være en jordbegravelse eller en bisættelse. Udover en samtale om afdøde aftales der bl.a. salmevalg m.m. Endelig aftale om et gravsted sker ved henvendelse til kirkegårdskontoret Hammel som kan kontaktes her.

Allehelgen

Den første søndag i november er det Alle helgen. Denne dag mindes vi rundt om i kirkerne dem, vi hver især har mistet og dem vi i sognet har mistet.

Gudstjenesten allehelgensdag er en særlig gudstjeneste, der gennem bønner, salmer, tid til refleksion og stille musik skaber et særligt rum til at mindes og sørge over dem, vi har mistet. I Hammel, Voldby og Lading pastorat har vi tradition for at læse navnene op på dem, vi i sognene har mistet og som er blevet bisat eller begravet fra vores kirker.

Kirkegårdstakster

Der kom i 2014 nye regler for beregning af kirkegårdstakster. Det er i følge ny lovgivning nu provstiudvalgene, som fastsætter kirkegårdstakster og er ansvarlig for, at der udarbejdes ensartede priser på kirkegårdene i provstiet. Priserne skal beregnes ud fra kostprisen. Overordnet er det en følge af, at kirkegårdstakster fremover skal følge de statslige regler for beregning af gebyrer. Det vil sige, at der skal opkræves den pris, der rent faktisk er forbundet med ydelsen på kirkegården, hverken mere eller mindre. Provstiudvalget har fastsat kirkegårdstaksterne på baggrund af undersøgelser af personaleomkostninger, tids- og materialeforbruget på udvalgte kirkegårde i provstiet. Samtidig har vi sammenlignet vores takster med andre provstiers takster samt vejledende udregninger fra Kirkeministeriet.

Nogle kirkegårde oplever store stigninger i taksterne. Det skyldes, at taksterne ikke har været reguleret efter løn og prisniveau i årevis. Man har altså i mange år haft alt for lave takster, som slet ikke har svaret til udgifterne. De har betydet store underskud på kirkegårdsdriften.

 

Erhvervelse af gravsted

Provstiudvalget har fastsat, at erhvervelse af gravsted og gravkastning skal være gratis for folkekirkemedlemmer. Taksten for ikke-folkekirkemedlemmer skal svare til de faktiske omkostninger, som er forbundet med erhvervelse af gravsted og begravelse, herunder gravkastning og arbejdsløn. Provstiudvalget finder det væsentligt at fastholde, at folkekirkemedlemmer kan regne med, at de med deres kirkeskat har erhvervet sig en gebyrfri plads på kirkegården. Desuden er det vigtigt at bevare vores kirkegårde som fælles kulturelle områder, hvorfor der heller ikke i taksterne betales for etablering og vedligeholdelse af fællesarealer. Renholdelse og vedligeholdelse af gravsteder. Taksterne for renholdelse, udplantning af forårs- og sommerblomster, grandækning er den samme for folkekirkemedlemmer og for ikke-folkekirkemedlemmer.

 

Gravsted

Provstiudvalget har fastsat, at erhvervelse af gravsted og gravkastning skal være gratis for folkekirkemedlemmer, men der betales et mindre beløb for forlængelse af brugsretten.

Taksten for ikke-folkekirkemedlemmer skal svare til de faktiske omkostninger, som er forbundet med erhvervelse af gravsted og begravelse, herunder gravkastning og arbejdsløn.

Provstiudvalget finder det væsentligt at fastholde, at folkekirkemedlemmer kan regne med, at de med deres kirkeskat har erhvervet sig en gebyrfri plads på kirkegården.

Desuden er det vigtigt at bevare vores kirkegårde som fælles kulturelle områder, hvorfor der heller ikke i taksterne betales for etablering og vedligeholdelse af fællesarealer.

Pasning af gravsted

Gravpladser i fællesplæne passes altid af graveren. Der betales altid forud for pasning i fredningsperioden (et såkaldt "legat")
Gravstedsejeren er ansvarlig for pasning af gravstedet. Det betyder, gravstedet skal leve op til standarden fastsat for kirkegården.
Hvis gravstedet ikke lever op til standarden, kan menighedsrådet udføre arbejdet på gravstedsejerens bekostning.
Kirkegården kan tilbyde at passe gravstedet med 3 mulige ydelser.

  • renholdelse
  • plantning af forårs- og sommerblomster
  • grandækning

Derudover kan der mod betaling tilbydes særlige opgaver f.eks anlægning af gravstedet.

 

Renholdelse

Renholdelse indebærer at ukrudt på gravstedet fjernes. Derudover sørges der for omplantning af kantplanter, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.

 

Grandækning

Grandækning betyder, at gravstedet er dækket ca. 30 % med gran.

 

Forårs- og sommerblomster

Udvalg og antal er forskellig fra kirkegård til kirkegård. Spørg graveren.

Betaling for ydelser

Betaling for ydelser kan ske ved årlig fakturering eller som legat.

Et legat er en forudbetaling for ydelser for et antal år, se punkt om "Fredningstiden" nedenunder.

Taksterne for renholdelse, udplantning af forårs- og sommerblomster, grandækning og omlægning af gravsteder er den samme for folkekirkemedlemmer og for ikke-folkekirkemedlemmer.

Fredningstiden

En urne har en fredningstid på 10 år, og en kiste har normalt en fredningstid på 25 år. Det betyder, at der ikke kan nedsættes andre urner eller kister på denne gravplads i denne periode. Gravstedsaftalen kan forlænges udover fredningstiden.


Prislister for Hammel, Voldby og Lading kirkegårde

Erhvervelse prisliste 2024

Blomster prisliste 2024

Obligatoriske ydelser prisliste 2024

Vedligehold prisliste 2024

Begravelse og bisættelse

Læs mere om begravelse og bisættelse på folkekirken.dk

Sorggrupper

I folkekirkens sorggrupper kan du finde støtte, hvis du har mistet en, du holder af. Du behøver ikke komme i kirken tit for at deltage