Opgave- og kompetencefordeling i folkekirken

For at give et indtryk af, hvordan meninghedsrådet indgår som et led i folkekirkens samlede organisation, skal denne kort beskrives med udgangspunkt i følgende skematiske figur:

Folketinget

Folketinget er folkekirkens øverste besluttende organ og har som sådan til opgave at afstikke de lovgivningsmæssige rammer for folkekirkens administration. Hidtil har Folketingent undladt at lovgive i spørgsmål omkring kirkens forkyndelse og gudstjensteordning.

Kirkeministeriet

Ministeriet har de overordnet arbejdsopgaver vedrørende det kirkelige område og udsteder i henhold til lovgivningen forskrifter for den kirkelige forvaltning.

  • Lovforslag
  • Fastsætter landskirkeskatten
  • Varetager personalesager vedr afsked af præster
  • Fungerer som ankeinstans

Stiftsøvrigheden og Stiftsråd
Stiftøvrigheden har overtilsyn vedrørende meninghedsrådenes forvaltning af kirker, kirkegårde, præsteboliger og præstegårde samt løn- og ansættelsesforhold for de kirkelige medarbejdere.

Stiftsrådet skal ved samvirke mellem valgte menighedsrådsrepræsentanter, biskoppen, præster og provster skabe gode rammer for kirkelivet i stiftet og fremme dialogen mellem valgte og gejstlige.

Stiftsudvalget vedrørende økonomi skal på menighedsrådenes vegne bestyre den del af kirkernes og præsteembedernes kapitaler, som ikke bestyres af menighedsrådene.

Århus Stift er den øverste administrative enhed for folkekirken fra Horsens i Syd til Silkeborg i vest og Hobro i nord. Stiftets øverste leder er Biskop Kjeld Holm.

Århus Stift er inddelt i 14 provstier der i alt omfatter 336 sogne, og der er ansat cirka 330 præster, hvoraf nogle har særlige funktioner.

 

Provsti

I hvert provsti er en sognepræst valgt til provst. Provsten er den nærmste tilsynsførende med præsterne i provstiet. Provsten fører desuden et vist tilsyn med kirkerne i provstiet. Domprovsten, provsten ved Domkirken, er tilige stedfortræder for biskoppen.

Ved hvert provsti er valgt provstiudvalg, der består af mellem to og syv lægfolk og provsten. Provstiudvalget skal godkende og koordinere de enkelte menighedsråds  budgetter. Provstiudvalget er også godkendende instans i forhold til menighedsrådene på en række økonomiske, administrative og bygningsmæssige områder. De lægmedlemmer af provstiudvalgene vælges for fire år ad gangen af meninghedsrådsmellemerne i provstiet.


Provsten forestår provstesynet vedrørende kirke og kirkegård mindst hvert 4. år. Synes ledes af provsten eller den del af provstiudvalget valgte bygningskyndige. Provsten leder endvidere ind- og fraflytningssyn vedrørende tjensteboliger.

Favrskov Provsti  blev skabt gennem strukturreformen 1. januar 2007 og består af sognene i Favrskov Kommune, som i dag består af 35 (14 pastorater) med 46.431 indbyggere heraf 41.496 folkekirkemedlemmer (pr. 1. Januar 2010). Favrskov provsti hører under Århus Stift.

Som et led i strukturreformen i 2007 blev Frisenborg provsti nedlagt og omdannet til Favrskov provsti, som foruden sognene i de gamle Hammel-, Hinnerup - og Langå Kommuner fik sognene fra Hadsten og Hvorslev kommuner med.

Sogn

Sognene er den danske Folkekirkes grundlæggende enheder. Der er mindst én kirke knyttet til hvert sogn. Alle indbyggere i et sogn, som er medlemmer af folkekirken, har ret til kirkelig betjening i form af f.eks. kirkelige handlinger og sjælesorg fra sognets præster.

Hvert sogn har et meninghedsråd, der som en af sine opgaver har at vælge præst, når et embede bliver ledigt.

Derudover beskæftiger meninghedsrådet sig mest med administrative og ledelsesmæssige opgaver: administration og vedligeholdelse af kirkebygninger, præsteboliger, mødelokaler, kontorer og kirkegårde.

Menighedsrådet er desuden arbejdsgiver for personalet ved kirken såsom kordegn, kirketjener, organist og kor samt medarbejderne på kirkegården.

Menighed i Hammel

Hammel sogn hører til Favrskov provsti og Århus Stift. 

Hammel sogn indbyggere og medlemmer findes under Sogneportalen.dk

Menighed i Voldby

Voldby sogn hører til Favrskov provsti og Århus Stift. 

Voldby sogn indbyggere og medlemmer findes under Sogneportalen.dk