Lov om menighedsråd

Menighedsrådene er den mindste demokratiske enhed i folkekirken. I folkekirken er der ca. 2110 menighedsråd med ca. 18.000 menigheds-rådsmedlemmer. Et menighedsråd består af sognets præst og mellem 5 og 15 valgte medlemmer. 

Menighedsrådene har til opgave at: 
- administrere kirker, kirkegårde og andre bygninger, der tilhører kirken 
- forvalte kirkens økonomi lokalt 
- indstille ansøgere til ledige præstestillinger 
- ansætte og afskedige organister, kirketjenere, kordegne, gravere og  
  andet personale 
- deltage i valg af biskop og provstiudvalg, der bl.a. fører tilsyn med 
  sognenes økonomi 
- sammen med præsten fastlægge tidspunkter for gudstjenester og 
  beslutte ændringer i gudstjenesteform, brug af nye salmebøger, 
  bibeloversættelser m.m

Bekendtgørelse om lov af menighedsråd mere»

Valg til menighedsråd

Der er valg til menighedsrådene hvert fjerde år - næste gang 2020, og det afholdes den anden tirsdag i november. Valget kan enten være et aftalevalg, hvor der kun bliver opstillet en enkelt kandidatliste, eller et afstemningsvalg, hvor to eller flere lister bliver opstillet. De fleste menighedsråd bliver valgt ved aftalevalg. Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således har direkte indflydelse på sognets menighedsråd.

Som medlem af folkekirken har du stemmeret til valgene, hvis du:

- er fyldt 18 år 
- er dansk statsborger eller har haft fast bopæl i Danmark i mindst et år. 
- Hvis du har stemmeret, er du også valgbar, dvs. at du kan stille op som kandidat til menighedsrådsvalgene. Er du dømt for en strafbar handling, kan du som regel ikke stille op.
Er du nysgerrig og ønsker yderligere oplysninger om valg mere»

Arbejdsfunktioner og ansvar