Voldby Kirkegård

På Voldby kirkegård er vores vedtægt godkendt den 21. marts 2013.

På Voldby kirkegård er der flere forskellige typer gravsteder at vælge imellem.
Kirkegårdens opdeling er illustreret på oversigtskortet af gravstederne.

Traditionelle kiste og urnegravsteder:

Gravstederne er udlagt med 1-4 pladser pr. gravsted. Der kan også nedsættes urner i disse grave.

Der findes enkelte urnegravsteder med 1-2 pladser pr. gravsted. 
Man kan vælge at renholde gravstedet selv. Man kan også aftale renholdelse med graveren. Det samme gælder plantning af forårs- sommerblomster og/eller grandækning. Betaling, se Takster.

Gravplads med plade i plæne (Grøn Linjebegravelse):
Her dækkes graven af et græstæppe hvorpå der skal lægges en granitplade med plan overflade og indhugget skrift i størrelse 40 x 50 cm. Græstæppet må ikke beplantes, men afskårne blomster kan sættes i en dertil indrettet vase (udgiften til vasen afholdes af gravstedsejeren). Betaling se takster

For gravstederne i fællesplænen uanset plade eller ej på kirkegården skal betalingen for etablering og renholdelse erlægges for hele fredningstiden for kistegravsted mindst 25 år og for urnegravsted mindst 10 år. Gravmindernes størrelse skal være ca. 40 x 60 cm. Gravstederne skal etableres og anlægges af kirkegårdens personale. Beplantning med forårs- og sommerblomster, og grandækning skal ligeledes varetages af kirkegårdspersonalet. Betaling, se Takster.

Ved periodens udløb kan gravstedsretten forlænges.

Fællesplænen for urner (De ukendtes grav)
Fællesplænen findes nordøst for kirken. En nedsættelse i disse fællesgrave er anonym, dvs. der sættes ingen gravsten.
Ved nedsættelse i fællesgravene, skal der betales et nærmere fastsat beløb for vedligeholdelse i hele fredningdstiden. Samme betalingsbetingelser som ved plade-i-plæne.  se Takster

Fællesgravene må ikke beplantes på nogen måde, og afskårne blomster bedes lagt/sat omkring krucifikset.


Endelig aftaler om et gravsted på Voldby Kirkegård sker ved henvendelse til graver Ida Jensen.


Erhvervelse af gravsted:
Gravstedsret har alle, der bor eller har boet i Voldby Sogn eller har ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården. Der kan tilige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets afgørelse.

Erhvervelse af gravsted er gratis for folkekirkemedlemmer. Gravstedsretten overdrages for en periode, der er lig med fredningstiden. Fredningstiden er den tid hvor graven skal ligge urørt, er for kister 25 år og for urner 10 år.
 
Gravstedsretten kan forlænges efter aftale med graveren dog aldrig længere end 60 år. Hvis en sådan aftale indgås, betales der et engangsbeløb for samtlige brugsperioder, ligesom der betales et engangsbeløb for ren- og vedligeholdelse i alle brugsperioder ved ikrafttrædelsestidspunktet for aftalen.

Renholdelse af gravsteder:
Gravstedets ejer har pligt til at sørge for, at gravstedet holdes pænt og fri for ukrudt. 

Renholdelse samt andre ydelser som forårs- sommerblomster og grandækning på gravstedet kan overlades til kirkegården mod betaling. Aftalen kan laves som en løbende aftale, hvor der betales for et år af gangen eller som en legataftale, hvor der indbetales et beløb for hele fredningstiden. I visse afdelinger er der obligatorisk vedligeholdelsesaftale, som også kan indeholde forårs- sommerblomster og grandækning.

Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes af menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom. 

Der gøres opmærksom på, at kirkens forsikringer ikke dækker evt. hærværk m.v. på gravsteder og beplantning.